دتکتور

دتکتور دود مدل APD


 • : 24, 48 , 12
 • : دارد, ندارد
 • : 100
 • : 53

دتکتور

دتکتور دودی مدل ZI-H715


 • : A2R / A1S
 • : EN54-5
 • : 12 – 32 V D.C.
 • : 24 V D.C. ≤ 50 µA

دتکتور

دتکتور دودی مدل ZI-H717


 • : A2R / A1S
 • : EN54-5
 • : 12 – 32 V D.C.
 • : 24 V D.C. ≤ 50 µA

دتکتور

دتکتور دودی مدل ZI-H720


 • : A2R / A1S
 • : EN54-5
 • : 12 – 32 V D.C.
 • : 24 V D.C. ≤ 50 µA

دتکتور

دتکتور دودی مدل ZI-S 815


 • : دتکتور دودی فتوالکتریک
 • : BS EN 54-7 and ISIRI 3709,3708
 • : 12 – 32 V D.C.
 • : 24 V D.C. ≤ 20 mA

دتکتور

دتکتور دودی مدل ZI-S 817


 • : 0.25 dB/m
 • : φ 98 × 50 mm
 • : 146 گرم
 • : دتکتور دودی فتوالکتریک

دتکتور

دتکتور دودی مدل ZI-S 820


 • : 0.2 dB/m (0.05 – 2) dB/m
 • : φ 98 × 52 mm
 • : 157 گرم
 • : دتکتور دودی فتوالکتریک